این راه بی‌نهایت

وقتی که راهی باشه و نتونی پیداش کنی. وقتی که پیداش کنی و راهی نباشه!