همه هستی

همه‌ٔ هستی رو کف دستم گذاشتم، می‌بینی؟
… من که چیزی نمی‌بینم!
مهم نیست، من هم خیلی وقته نمی‌بینمش.