حرف‌های نزده

بیا، بیا بشین کنار من و همه حرف‌های نزده‌ات رو بگو.

با موجودی روبرو شده بودم که در تمام سرش چشم داشت، دماغ و دهن‌اش  به راحتی دیده نمی‌شد، اما حتی یک گوش هم روی سرش ندیدم.