تنگ خالی ماهی

تنگ خالی ماهی رو بردم لب دریا.
داد زدم: آهای! اینجا یه آدم مرده پیدا نمی‌شه؟
یه فرشته دریایی آروم سرش رو از آب آورد بیرون و زد زیر گریه. بهش محل نذاشتم، توی صورتش تف کردم، تنگ رو برداشتم و رفتم.