تنگ ماهی

ناگهان دستم به تنگ ماهی خورد و به زمین افتاد. ماهی شکست. تنگ رو سر جاش گذاشتم، تکه های ماهی قرمز کوچولو رو برداشتم و تمام سعی خودمو کردم تا دوباره به هم بچسبونمش.

باید از این به بعد حواسمو جمع کنم، ماهی ها شکستنی هستند.