قرص

پدرم سر سفره که می‌نشیند قرص‌هایش را لبه سفره قطار می‌کند. باید آنها را در فواصل بین غذا بخورد. گاهی یادش می‌رود، گاهی قرص‌ها در سفره گم می‌شود!