دوباره و دوباره

هیچ وقت فرصت درست انجام دادن کاری نیست، ولی همیشه فرصت انجام دوباره و دوباره اون کار هست.