زندگی واقعیت است

یک ارک (orc) که شبیه جادوگران بود در خواب به من گفت: زندگی واقعیت است و بیش از آن چیزی نیست.