نقاشی دیجیتال فیلم لئون

سال ها قبل این فیلم رو دیدم. تنها چیزی که بعد از این مدت از این فیلم به یادم می آمد، این گلدان بود.

فیلم مراحل نقاشی