به سراغ من اگر می‌آیید


زمان دانشجویی در تبریز، صبح از خواب بیدار شدم و از پنجره دیدم حیاط کوچک خانه‌امان پر از برف شده.

آخرین بازی که این حجم برف را دیدم مربوط به دوران کودکی در یزد بود. خیلی وقته برف درست حسابی در یزد نباریده.